Översikt vatten

Tomten ligger i södra Sverige vid sjön Mäsen i ett redan på 60-talet utsett fritidshusområde. Mäsen som ligger ett par hundra meter nedanför tomten används som dricksvattentäkt. Mäsen är något försurad och har förhöjda halter av bland annat polybromerade difenyletrar i fångad fisk vilket gör att den inte kommer upp i “god ytvattenstatus” enligt Vatteninformationssystem Sverige. Polybromerade difenyletrar förkortat PBDE förekommer i exempelvis flamskyddsmedel och läcker ut från plast, möbler, byggnadsmaterial m.m. På grund av fysisk påverkan av mynning och inlopp är också habitat för djur och växtarter förändrat i Mäsens tillrinningsområde. I övrigt har Mäsen en god ekologisk status enligt samma källa som ovan. Tomten ligger inom Varbergs kommuns vattenskyddsområde.

Dricksvatten och avlopp

Fritidshusområdet har eget pumphus med dricksvatten från Mäsen, detta kan vi ansluta till. Kommunalt avlopp finns inte i närheten och det betyder att vi måste ordna med ett enskilt avlopp. Det finns många olika varianter av enskilda avlopp att välja mellan. Placeringen av tomten inom vattenskyddsområde samt att vi har våra grannar nära gör att urvalet av lösningar minskar något. Detta kommer jag skriva mer om i ett kommande inlägg som behandlar avlopp och BDT-vatten.

Sammanfattningsvis

  1. Dricksvatten finns
  2. Avlopp och hantering av BDT-vatten behöver tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden
  3. Vattenskyddsområde innebär att vi måste undvika utsläpp av skadliga ämnen

Published by

emelie

Some like it green, others prefer blue. Running trough the landscape like a tiger, burning through time. Painting the world for mum. Creating new fantasies and giving them substance. Ordering, collecting, thinking and spreading. Mastering the pen, letting the pen master you. Dreaming, visualising and feeling. Formulating those deepest emotions, creating new ways of thought. But mostly just doing something that looks quite nice, like illustrations, webpages, gift cards, paintings, webgraphics. Maybe even movies, animations, maps and sketches. Creation, creative, creature, custard. Bring it on!