Tomtanalys

Det man kan se i landskapet är viktigt att notera: växtlighet, solens instrålning, höjder, sänkor och utsikt till exempel. Vår tomt sluttar, men har även några flackare partier. Väderstrecken spelar stor roll för placeringen av framtida trädgård eller odlingsyta. Höjdskillnaderna och fuktiga områden ger information om var det är bäst att placera en byggnad samt var det kanske inte är så gynnsamt. Information om höjder är därför grundläggande vid planering av en tomt.

Nybyggnadskarta och höjder

Vi har köpt en nybyggnadskarta med punkthöjder av kommunen och med hjälp av dessa höjder har jag gjort en 3D-modell för att lättare kunna se vart på tomten växtlighet, gångväg, parkering och hus kan placeras. Kartan var inte billig, den kostade exakt 5781 kr. Då det är ett krav från kommunen att ha en nybyggnadskarta (som inte får vara äldre än 2 år) i en bygglovsansökan var det bara att bita ihop. Nybyggnadskartan får man i Varbergs kommun både i pappersform och om man vill även digitalt som dwg-fil. Vi har ju ändå fått lite för pengarna och tomten är numera inmätt vilket betyder att jag kan börja planera höjdsättning och jordmodellering.

Första utkastet

För mig har det varit viktigt att försöka hitta den bästa lösningen utan att orsaka större ingrepp på befintliga landskapsformer. Schaktning av jord är dessutom dyrt och jag vill försöka planera för en massbalans. Massbalans är när andelen utgrävd jordmassa är lika med den som behövs för att modellera landskapet, något som kan beräknas i ett 3D-program med hjälp av höjder före- och efter schaktning. Modellering behövs för att skapa en plan yta för en husgrund eller en gångväg.

Gynnsammast läge för trädgård?

I sydväst och längst ner på tomten finns en solig yta som passar bra för hobbyodling och lite mer värmeälskande kulturväxter. Högre upp i nordöst finns en mörkare yta där en annan typ av växtlighet trivs bättre, kanske en trädlund. I öst finns ett fuktigt område vid vatten som lämpar sig för woodland och skuggväxter.

Gynnsammast läge för hus?

Där det är flackast, men inte fuktigt, därför lite högre upp. Sydväst för solinstrålning. Inom gränserna som kommunen satt ut, för att underlätta ett godkänt bygglov.

Sammanfattningsvis

  1. Ju mindre påverkan på landskapets former vid byggnation desto billigare blir det
  2. Nybyggnadskartan i Varbergs kommun kostade 5781 kr
  3. Det finns flera intressanta växtplatser att utforska och utveckla
  4. Gynnsammast läge att bygga på ligger nästan i mitten av vår tomt

Published by

emelie

Some like it green, others prefer blue. Running trough the landscape like a tiger, burning through time. Painting the world for mum. Creating new fantasies and giving them substance. Ordering, collecting, thinking and spreading. Mastering the pen, letting the pen master you. Dreaming, visualising and feeling. Formulating those deepest emotions, creating new ways of thought. But mostly just doing something that looks quite nice, like illustrations, webpages, gift cards, paintings, webgraphics. Maybe even movies, animations, maps and sketches. Creation, creative, creature, custard. Bring it on!