BDT-vatten och avlopp

Jag har i detta inlägg försökt samla den information som vi behöver om en anläggning för BDT-vatten samt någon typ av avloppshantering som passar vår tomt, Varbergs kommun och det omgivande landskapet. Kommunalt avlopp finns inte hos oss och det innebär att vi behöver bygga ett enskilt avlopp. En stor del av informationen i inlägget kommer från Varbergs kommuns hemsida samt hemsidan www.avloppsguiden.se. På följande länk finns också lite allmänna bra tips om hantering av vatten.

BDT-vatten står för Bad- Disk- och Tvättvatten

Bakgrund

När jag har letat information till detta inlägg har jag haft flera saker i huvudet. Vatten är en dyrbar resurs och på flera ställen i Sverige (och överallt i världen) dyker miljöproblem upp som är kopplade till människans hantering av vatten. I havet finns mycket avloppsvatten och utsläpp av allehanda ämnen både traditionellt och även idag. Det kan vara pappersmasseproduktion, gruvindustri, dåligt fungerande enskild- och kommunal avloppsrening, näringsämnen från jordbruk m.m. När jag skrev mitt masterarbete läste jag på en del om problemen i Östersjön, där syrebrist på havsbottnen har ökat markant. Under sommaren har vattenbristen på Öland varit i nyheterna och kommunerna på ön har tidigare även haft problem med vattenrening. Göteborg växer och har också egentligen behov av att bygga ut avloppsreningen (obs! pdf), vid kraftiga regnoväder är den nuvarande kapaciteten ansträngd. Kanalerna är byggda för både regnvatten (dagvatten) och avloppsvatten som förs till rening. Att systemet är överbelastat betyder att avloppsvatten kan spolas ut orenat om för mycket regnvatten fyller kanalerna. Köpenhamn, Malmö och där jag bor nu, Innsbruck, har liknande problem. I städerna har det liksom i Göteborg under mitten av 1900-talet byggts samma typ av blandkanaler för avlopps- och regnvatten. Städer är ansamlingspunkter för människor och med alla människor kommer smuts och fekalier. Vi har på många sätt förbättrat de förr så snuskiga städerna genom kanalisation och bortföring av avfall, men bara för att vi för BORT det från staden betyder det inte att det försvinner. Att samla allt bajs från en stad på ett ställe gör det svårt för landskapet och de naturliga processerna att bryta ned, fördela och att rena avfallet. Om reningen går fel, som den ju uppenbarligen gör ibland, riskerar vi att förgifta oss själva och vår omgivning. Just därför krävs kunskap och förståelse av ett fungerande naturligt kretslopp vid planeringen av ett avlopp. Att sprida riskerna och fördela bördan istället för att samla allt avfall på ett ställe gör också att det mänskliga arbetet blir mindre, då de biologiska processerna vid små mängder kan sköta nedbrytningen och fördelningen mycket bra.

Vår tomt i Varberg är ingen stad med tusentals människor, men likväl är tomten en del av landskapet och den värld som vi lever i. Vi behöver kunna gå på toaletten, vi vill rengöra oss och tvätta våra saker. Varbergs kommun reglerar idag genom bygglov och miljöprövning vad vi kan bygga och hur ett avlopp behöver fungera. Dessa ramar får vara vår utgångspunkt.

Vad vi behöver

Inledningsvis har jag haft enkelhet i avloppskonstruktionen som önskemål. Jag vill använda ett system som gynnar områdets kretslopp, inte innebär en onödigt stor energiförbrukning och är utan eldrivna delar. Vi vill bygga en dusch, ett handfat, en toalett och en diskho inomhus. Möjligtvis även skaffa en tvättmaskin i framtiden. Utomhus vill jag kunna samla regnvatten i tunna/tunnor för bevattning samt ha en möjlighet att spola av händer och skor.

Kommunens krav på vårt enskilda avlopp

Som jag redan skrivit i ett föregående inlägg har vi krav på högsta skyddsnivå då tomten ligger nära andra tomter och en dricksvattentäkt.

Grannar

Enligt handläggaren på kommunen är området som tomten ligger i lite knivigt. De närmsta grannarna har båda sluten tank med separat BDT-rening. Många av systemen i området är föråldrade och handläggaren trodde kanske att några inom kort skulle vara tvungna att uppgradera sina system för BDT-vatten till nuvarande miljöstandarder.

Översikt alternativ

Det finns redan en mycket bra hemsida med beskrivning av de många olika möjliga alternativen till eget avlopp: Avloppsguiden! Eftersom det är så mycket information på avloppsguiden vill jag ändå ändå kortfattat summera de alternativ som jag funnit vara aktuella vid krav på hög skyddsnivå och vår tomt (de kostnader jag nämner har jag hittat i denna avloppsjämförelse gjord av Avloppsguiden 2009):

 1. En sammanförd rening av allt avloppsvatten:
  Då blandas BDT-vatten som är relativt rent med avloppsvattnet som definitivt är smutsigt. Du har helt sonika toalettspolning, duschvatten och köksvatten på en och samma avloppsledning som du kan rena med olika processer och produkter. Här beskriver jag två för vår tomt aktuella alternativ:

  Alt 1. Minireningsverk.

  Minireningsverk. Bilden är gjord med inspiration från avloppsguiden.
  Minireningsverk. Bilden är gjord med inspiration från avloppsguiden.

  Minireningsverk är enligt vad jag kunnat läsa mig till ofta komplexa, dyra (investering + årlig kostnad), innehåller flera delar samt kräver regelbunden egenkontroll, service och uppfyllning av kemikalier. Därför lönar det sig kanske inte om enbart ett hushåll (sommarstuga dessutom!) ska investera i en sådan lösning. Länk till avloppsguidens beskrivning av reningsverk.

  Kostnad investering ca. 100 000 – 120 000 kr och 3000 – 6500 kr/år.

  Fördelar: Tar lite plats i anspråk då den är kompakt, effektiv rening
  Nackdelar: Flera delar, komplex, dyr

  Alt 2. Slamavskiljare, markbädd och fosforrening.

  Slamavskiljare, markbädd och fosforfälla. Bilden är gjord med inspiration från avloppsguiden.
  Slamavskiljare, markbädd och fosforfälla. Bilden är gjord med inspiration från avloppsguiden.

  Slamavskiljare, markbädd och fosforrening kräver en del plats. Om man vill komma upp i hög skyddsnivå för utsläpp av kväve behöver avloppsvattnet även passera ett dike/våtmark efter fosforfiltret. Alla delar kräver tillsyn, slamavskiljaren töms på slam ca 1 ggr/år och fosforfällan/filtret måste bytas regelbundet (varje 2-3 år). Länk till avloppsguidens beskrivning av slamavskiljare, markbädd och fosforrening.

  Kostnad investering ca. 70 000 – 100 000 kr och 2000 – 4000 kr/år.

  Fördelar: Relativt enkel att sköta, bra rening
  Nackdelar: Fosforfiltret kan vara energikrävande att producera, filtermaterialet måste tas om hand och bytas

 2. En vattenspolande toalett med sluten tank och separat hantering av BDT-vattnet:
  Sluten tank och separat BDT-Vattenhantering. Bilden är gjord med inspiration från avloppsguiden.
  Sluten tank och separat BDT-vattenhantering. Bilden är gjord med inspiration från avloppsguiden.

  Avloppsvattnet samlar du upp i en sluten tank med snålspolande toalett för att hindra att tanken fylls så snabbt. Denna tank låter du tömma regelbundet (ca 1-2 ggr/år). Tömningen innebär att det kommer en tankbil i kommunens regi, tömmer din tank och för innehållet till ett reningsverk i kommunen. BDT-vattnet för du igenom ett kompaktfilter/en markbädd eller en naturlig infiltration. Beroende på utformningen kan även denna anläggning behöva slamtömmas 1ggr/år alternativt rengöras av ägaren som kan kompostera slammet. Länk till beskrivning av sluten tank.

  Kostnader investering i sluten tank och rening av BDT-vatten ca 80 000 – 100 000 kr och 1300 – 3500 kr/år.

  Fördelar: Säkert i drift och miljö, BDT-vattnet smutsas inte ned
  Nackdelar: Det behövs två ledningar

 3. Torrtoalett med urinseparering och separat rening av BDT-vatten:
  Urinsortering, kompostering och separat BDT-vattenhantering
  Urinsortering, kompostering och separat BDT-vattenhantering

  En torrtoalett kan vara lite olika saker, men kortfattat är det en toalett som inte spolas efter användning. De kan se olika ut, ett utedass är ju ett exempel, men här beskriver jag en urinsorterande variant för inomhusbruk där den fasta avföringen komposteras och urinet tas om hand separat. Att separera urinet från den fasta avföringen gör att det luktar betydligt mindre och att komposteringen blir enklare. En urinsorterande toalett kan bestå av en toalettstol som innehåller en hink som man förser med en nedbrytbar påse och en insats i främre delen där urin samlas och leds till en tank. Ett exempel på en sådan toalett är separett villa 9000. Jag har mest sett positiva utlåtanden om just denna modell när det gäller lukt, skötsel och tillgång till reservdelar. Den nedbrytbara påsen byts en gång i veckan och läggs på en kompost. Komposten, som kallas latrinkompost, måste sedan stå i två år i kallkompost (har även läst 6 mån i varmkompost då temperaturen i komposten går över 50 grader celsius) för att omvandlas till jord och kunna anses vara fri från smittämnen, läs mer om latrinkompostering på avloppsguiden. Urin anses i princip fritt från smittämnen och är ett effektivt gödningsmedel som kan spridas i planteringar. I Varbergs kommun får man dock inte sprida urin i mindre stugområden och jag tror vårt tomt anses ligga i just ett sådant område. Därför måste urinet antagligen i så fall förvaras i en tank som sedan töms av en tankbil. BDT-vattnet renas för sig genom kompaktfilter/en markbädd eller en naturlig infiltration. Här finns torrtoalett med urinseparering och separat BDT-hantering beskriven av avloppsguiden.

  Kostnader investering i torrtoalett med urinseparering samt rening av BDT-vatten ca 75 000 – 100 000 kr och 300 – 2000 kr/år.

  Fördelar: Bra möjlighet för ett lokalt kretslopp, billigare drift
  Nackdelar: Avfallet måste tömmas veckovis, osäkert med urinet i Varberg

OBS. Det finns även en ganska ny marknadsöversikt gjord 2016 av avloppsguiden där olika komponenter för enskilda avlopp beskrivs med pris, grad av kretsloppsanpassning m.m.

Kompostering av latrin

När jag gick i gymnasiet någon gång under 2007, besökte jag Eklandaskolan i Mölndal och gjorde ett projekt om deras miljöprofil. Bland annat hade de installerat urinseparerande toaletter som spolades med regnvatten och i källaren fanns ett miljörum där avföringen omvandlades till kompost av maskar. Jag var ganska imponerad och kommer inte glömma visningen när vaktmästaren helt plötsligt stack ned handen i en behållare i miljörummet och drog upp något brunt som han stack under näsan på oss! Ren matjord såklart, men det var inte det första vi tänkte på när han precis berättat att avföringen leddes ned i just denna tank. Dessvärre är vaktmästaren, systemet och toaletterna sedan många år på grund av nedskärningar och följande skötselproblem (om google har korrekt information, 1 & 2) inte kvar på skolan. Erfarenheten och vaktmästarens engagemang har dock gjort att jag intresserat mig för kompostering som metod för att ta hand om avföring.

När jag diskuterat detta med familj och vänner har dock de flesta reagerat med äckel och förundran. Illaluktande utedass, allmänna toaletter och smutsiga bajamajor verkar vara det som folk ser framför sig. Det är ju också rimligt att fråga sig hur det luktar och hur man skulle rengöra en komposteringstoalett. En offentlig inriktning som en skola är ju annorlunda än ett privat hem, men allt måste ju vara möjligt att sköta! Det finns väl ingen som vill ha en äcklig toalett? Däremot är andra rimlig frågeställningar också: hur många komponenter vill du ha ordning på och hur komplicerat ska det vara? Elektriska delar, pumpar, filter och fällningskemikalier? Hur ekologisk vill du bygga? Hur dyrt och hur stor årlig kostnad? Vill du ha hand om driften själv eller leja ut det? Hur ofta behöver du tömma ditt system på slam, urin eller fekalier? Vill du blanda relativt rent vatten med fekalier, för att sedan behöva rena vattnet igen?

Sammanfattningsvis

Jag är fortfarande inte säker på vad som är bäst på vår tomt, men jag har nu fått en bättre översikt på de olika alternativen som finns till förfogande. Jag kommer höra av mig till kommunen igen och ställa ytterligare frågor. Kompostering av latrin och lokalt omhändertagande av näring är inte fullt så enkelt som jag kanske tänkte mig, särskilt då vi troligtvis inte kan sprida urin i planteringar på tomten. Alla alternativ kostar en hel del, några mer än andra och jag tror att jag kan utesluta ett minireninsgverk som också verkar relativt komplicerat. Jag tycker personligen att det rimligaste är att separera avloppsvatten och BDT-vatten. BDT-vatten är ju relativt rent från smittämnen och varför ska man då blanda ihop det med avloppsvatten från en toalett? Därför lutar jag mer åt de två sista alternativen. Sluten tank används ju redan av våra grannar. Mina frågor till kommunen kommer nu handla om hur de i kommunen hanterar latrin och vad de själva anser är mer praktiskt och kretsloppsanpassat av att ha en sluten tank som töms av kommunen jämfört med en kompost och en urintank. Båda dessa modeller beskrivs av avloppsguiden ha goda möjligheter till kretsloppsanpassning. Jag kommer också fråga om kraven på BDT-vattnet, om de anser att ett filter räcker eller om jag behöver bygga en markbädd med slamavskiljare.

Odling, trädgård, landskap

Skötselförutsättningar

Ett fritidshus är ju en plats dit man åker på fritiden, kanske i längre perioder under semester eller helger. I några fall kanske också om man har möjlighet att arbeta hemifrån. Vår tomt ligger ungefär 3.5 timmar med cykel, 1.5 h med kollektivtrafik och 50 min med bil från mina föräldrars bostad. Växtligheten på platsen kommer därför inte kunna skötas varje dag och det gör det viktigt att den är på rätt ståndort och endast kräver extensiv skötsel under större delen av året.

Önskemål

Tomten är ett familjeprojekt och jag har försökt få ut önskemål av familjen om vad de vill ha. Än så länge önskas så lite trädgårdsarbete som möjligt av mina föräldrar, äppleträd av min syster, krusbärsbuskar av min pappa och en trätrappa i solen av min mamma – något som gör utformningen ganska öppen med andra ord. Jag själv önskar en plats för tåliga kryddor i sydläge nära huset, en yta för perenna odlingsväxter (möjligtvis också ett fält för rotgrönsaker) samt en fruktlund med äpple, plommon, körsbär och kvittenbuskar. Enbart dekorativa växter kommer det bli mindre av men till exempel en sockerkaksluktande Katsura (Cercidiphyllum japonicum) hade varit roligt att få in, de får dessutom fantastiska höstfärger. Katsurans blad luktar som nybakad sockerkaka precis när de fallit till marken på hösten. Jag tycker det i övrigt är en trevlig och vacker växt med en speciell skir bladform.

Skogsträdgård

Jag har under min utbildning och på senare tid läst en del om skogsträdgårdar. En skogsträdgård är ett koncept för odling som försöker efterlikna ett skogsekosystem både för att minska behovet av gödnings- och ogräsbekämpning. Genom att efterlikna ett ekosystem med en variation av växter som trivs i olika skikt kan också omfattningen av skadedjursingrepp minskas samtidigt som biodiversiteten ökar. En skogsträdgård kan också skördas under olika tider. Kort och gott är tanken att skogsträdgårdens ekosystem kan stå robust och i stor utsträckning sköta sig själv, med undantag från planeringens- och anläggningsfasen och en senare extensiv skötsel. Dock kräver en skogsträdgård stor kunskap om olika växter och deras preferenser – något som jag i min utbildning tyckte var väldigt kul och som jag vill lära mig mer om. Helt skötselfritt blir det ju uppenbarligen inte, men jag ser fram emot att försöka mig på en småskalig skogsträdgård utan större anspråk på att göra det perfekt från början. Lära genom att göra helt enkelt.

Jag tror att den norra delen av tomten passar bäst för en skogsträdgård, där skuggar träden inte den övriga tomten eller huset och lämnar ytor för andra typer av växter och aktiviteter i öppet söderläge. Den norra delen av tomten är också den delen som är mest kuperad. Jag kommer kartera den växtligheten som finns på plats lite noggrannare för att se om det kan vara värdefullt att behålla några av de träd och växter som redan etablerat sig där. Något som får vänta till mitt sverigebesök om några veckor.

Sammanfattningsvis

 1. Frukt och bär, samt sittplats i söderläge önskas
 2. Så lite skötsel som möjligt, det ska gå att lämna i längre perioder
 3. En skogsträdgård verkar för mig personligen som ett kul långtgående projekt

Kanske kan det vara något liknande det här:

Intressanta länkar om skogsträdgårdar:

Skogsträdgården Puttmyra

Holma skogsträdgård

Kandidatarbete om skogsträdgårdar

 

Tomtanalys

Det man kan se i landskapet är viktigt att notera: växtlighet, solens instrålning, höjder, sänkor och utsikt till exempel. Vår tomt sluttar, men har även några flackare partier. Väderstrecken spelar stor roll för placeringen av framtida trädgård eller odlingsyta. Höjdskillnaderna och fuktiga områden ger information om var det är bäst att placera en byggnad samt var det kanske inte är så gynnsamt. Information om höjder är därför grundläggande vid planering av en tomt.

Nybyggnadskarta och höjder

Vi har köpt en nybyggnadskarta med punkthöjder av kommunen och med hjälp av dessa höjder har jag gjort en 3D-modell för att lättare kunna se vart på tomten växtlighet, gångväg, parkering och hus kan placeras. Kartan var inte billig, den kostade exakt 5781 kr. Då det är ett krav från kommunen att ha en nybyggnadskarta (som inte får vara äldre än 2 år) i en bygglovsansökan var det bara att bita ihop. Nybyggnadskartan får man i Varbergs kommun både i pappersform och om man vill även digitalt som dwg-fil. Vi har ju ändå fått lite för pengarna och tomten är numera inmätt vilket betyder att jag kan börja planera höjdsättning och jordmodellering.

Första utkastet

För mig har det varit viktigt att försöka hitta den bästa lösningen utan att orsaka större ingrepp på befintliga landskapsformer. Schaktning av jord är dessutom dyrt och jag vill försöka planera för en massbalans. Massbalans är när andelen utgrävd jordmassa är lika med den som behövs för att modellera landskapet, något som kan beräknas i ett 3D-program med hjälp av höjder före- och efter schaktning. Modellering behövs för att skapa en plan yta för en husgrund eller en gångväg.

Gynnsammast läge för trädgård?

I sydväst och längst ner på tomten finns en solig yta som passar bra för hobbyodling och lite mer värmeälskande kulturväxter. Högre upp i nordöst finns en mörkare yta där en annan typ av växtlighet trivs bättre, kanske en trädlund. I öst finns ett fuktigt område vid vatten som lämpar sig för woodland och skuggväxter.

Gynnsammast läge för hus?

Där det är flackast, men inte fuktigt, därför lite högre upp. Sydväst för solinstrålning. Inom gränserna som kommunen satt ut, för att underlätta ett godkänt bygglov.

Sammanfattningsvis

 1. Ju mindre påverkan på landskapets former vid byggnation desto billigare blir det
 2. Nybyggnadskartan i Varbergs kommun kostade 5781 kr
 3. Det finns flera intressanta växtplatser att utforska och utveckla
 4. Gynnsammast läge att bygga på ligger nästan i mitten av vår tomt

Översikt växtlighet

Trädskikt

Skogsek (Quercus robur), rönn (Sorbus aucuparia), gran (Picea abies), björk (Betula pendula eller pubescens), ask (Fraxinus excelsior), lind (Tilia cordata) samt asp (Populus tremula).

Buskskikt

Brakved (Rhamnus frangula), hallon (Rubus idaeus), benved (Euonymus europaeus), skogskornell (Cornus sanguinea), sälg (Salix caprea), berberis (Berberis vulgaris), trubbhagtorn (Crataegus monogyna) björnbär (Rubus fruticosus) samt den invasiva arten jättebalsamin (Impatiens glandulifera).

Klätterväxter

Kaprifol (Lonicera caprifolium)

Fältskikt

Blåbär (Vaccinium myrtillus), tuvor av skuggväxande gräs som jag inte kan artbestämma, en stjärnmossa och örnbräken (Pteridium aquilinum).

Summering

Sammanfattningsvis är det ett starkt träd- och buskskikt som skuggar och gör området friskt/fuktigt med delvis täckande markskikt av förmultnande löv, grenar och kvistar. Tomtens växtlighet har en blandskogskaraktär där eken har namngett området (Ekegården) och även gran är ett dominerande inslag i landskapsbilden.

Översikt vatten

Tomten ligger i södra Sverige vid sjön Mäsen i ett redan på 60-talet utsett fritidshusområde. Mäsen som ligger ett par hundra meter nedanför tomten används som dricksvattentäkt. Mäsen är något försurad och har förhöjda halter av bland annat polybromerade difenyletrar i fångad fisk vilket gör att den inte kommer upp i “god ytvattenstatus” enligt Vatteninformationssystem Sverige. Polybromerade difenyletrar förkortat PBDE förekommer i exempelvis flamskyddsmedel och läcker ut från plast, möbler, byggnadsmaterial m.m. På grund av fysisk påverkan av mynning och inlopp är också habitat för djur och växtarter förändrat i Mäsens tillrinningsområde. I övrigt har Mäsen en god ekologisk status enligt samma källa som ovan. Tomten ligger inom Varbergs kommuns vattenskyddsområde.

Dricksvatten och avlopp

Fritidshusområdet har eget pumphus med dricksvatten från Mäsen, detta kan vi ansluta till. Kommunalt avlopp finns inte i närheten och det betyder att vi måste ordna med ett enskilt avlopp. Det finns många olika varianter av enskilda avlopp att välja mellan. Placeringen av tomten inom vattenskyddsområde samt att vi har våra grannar nära gör att urvalet av lösningar minskar något. Detta kommer jag skriva mer om i ett kommande inlägg som behandlar avlopp och BDT-vatten.

Sammanfattningsvis

 1. Dricksvatten finns
 2. Avlopp och hantering av BDT-vatten behöver tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden
 3. Vattenskyddsområde innebär att vi måste undvika utsläpp av skadliga ämnen

Vildbevuxen skog på sluttningstomt

Det är dags dra upp ärmarna och sätta igång. Här ska bli ett landskapsrum och en liten sommarstuga. Jag kommer att skriva artiklar om allt från planeringsprocessen till utförandet och detta ur min synvinkel som landskapsarkitekt. Min förhoppning är att sommaren 2017 kommer ägnas åt det fysiska byggandet, men innan jag går händelserna i förväg krävs förberedelser. Landskapsanalys, budget, checklista, markplanering, husval och bygglov.

Många bäckar små.